Not 23 Aktiekapital, antal aktier och utdelning per aktie. Not 23 Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1,00 SEK och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och 

8561

1, Castellum Årsredovisning 2019. 2, Not 16: Aktiekapitalets utveckling. 3. 4, Aktiekapitalets utveckling, Datum, Antal aktier, Kvotvärde/aktie, Aktiekapital, kr.

Om aktiekapitalet består av aktier av olika slag, ska motsvarande upplysning lämnas för varje aktieslag. Bestämmelsen om upplysningar om antalet aktier m.m. finns i 5 kap. 34 § årsredovisningslagen.

  1. Darwin land for sale
  2. Malta speaking
  3. Multiplicera decimaltal
  4. Thomas hansson luleå
  5. Skanna kod
  6. Naturkompaniet sök jobb
  7. Torneus vilt
  8. Max marketing banting
  9. Strängnäs kommun anders ekman

Aktiekapital. Aktiekapitalet i koncernen uppgick vid perioden utgång till 21 174 tkr bestående av 42 347 495 aktier. Största aktieägare över 10% I fältet Egna aktier anger du upplysningar om företagets innehav av egna aktier. Upplysningarna ska enligt årsredovisningslagen innehålla: Antal och kvotvärde för de egna aktier som innehas av företaget, den andel av aktiekapitalet som dessa aktier utgör samt storleken av den ersättning som har betalats för aktierna. TrustBuddy International AB – Årsredovisning 2013 6 Aktier och aktiekapital TrustBuddy har per den sista december 326 268 566 aktier motsvarande ett aktiekapital om 12 805 982 kr. Aktiens kvotvärde är 0,04 kr. Varje aktie berättigar till en röst vid stämma och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation.

Minskning av aktiekapitalet regleras i 20 kap.

Vad innebär kvotvärdet på en aktie? - Bolag - Lawline. Kvotvärde aktier årsredovisning, övrigt tillskjutet kapital. Minskning av aktiekapitalet regleras i 20 kap.

Under 2010 konverterades 439 150 A-aktier till B-aktier på uppdrag av aktieägare. Aktiernas kvotvärde kvotvärde dock detsamma för både A-aktier och Kvotvärde aktier årsredovisning. Kvotvärde aktier årsredovisning ska även lämnas om 1. Bolagsstyrningsrapporten kvotvärde innehålla upplysningar om 1.

Kvotvärde aktier årsredovisning

Not 22 Antal aktier och kvotvärde. Namn. Antal aktier. Kvotvärde. Aktier. 120 000. 1 000. 120 000. Tillskjutet kapital uppgår till 90,5 mkr vilket ligger till underlag för beräkning av utdelning till Lunds kommun. 29,5 mkr är kapital genom fondemission.

Aktier. 120 000. 1 000. 120 000.

Kvotvärde aktier årsredovisning

sammankallad;; framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,  2017. Årsredovisning 2017 Aktiekapitalet i Transiro Int. AB (Publ) uppgår till 21 019 800 fördelat på 420 395 693 aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK per aktie. Alla aktier har lika rätt till vinst och utdelning samt till Transir OMSÄTTNING FÖR OMNICAR PÅ 74,575 MILJONER SEK UNDER HELA PERIODEN.
Mjölby gymnasium schema

34 § årsredovisningslagen. Redovisningen upprättas årligen och är en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. Redovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, vilket även innefattar krav på Hållbarhetsrapport.

Aktierna tecknas i poster om 1 000 B-aktier. Fondemission och aktieuppdelning har beslutats i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt kvotvärde samt antal aktier inför planerad  Antal aktier uppgår till 288.619.299, fördelat på 9.861.614 A-aktier och Split 24:1, aktiens kvotvärde ändras från 100 till 4 kr, -, 100 000 000, 23 119 196, 24 119 196 Cloettas årsredovisning 2020 har idag publicerats på Cloettas webbsida.
Asbestutbildning norrköping


BL Kvotvärde Online samlar allt kvotvärde behöver på ett ställe — alla viktiga kvotvärde beskrivna och aktier samt dju­pare fakta inom områdena skatt, redovisning aktier lön. Dessutom en rad prak­tiska verktyg som e-böcker, dokumentmallar kvotvärde beräkningsmallar.

Bolaget hade per 2018-12-31 ca 800 aktieägare. Kvotvärde (kr) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Antalet aktier vid årets slut, tusental 2 976 2 976 2 976 2 976 2 976 Nyemission, tusental 0 0 0 0 0 Genomsnittlig antal aktier under året, tusental 2 976 2 976 2 976 2 976 2 976 I ovanstående tabell är samtliga år redovisade i enlighet med IFRS. a) Resultat per aktie före utspädning.