Barn som är anhöriga till föräldrar med psykisk sjukdom är ofta osynliga. De är inte patienter men påverkas av den hjälp och det stöd som deras föräldrar får i.

1898

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga. BUP erbjuder stöd och behandling till barn och ungdomar under 18 år med psykiska besvär och deras familjer.

Klicka här för att läsa mer. Har du en fråga Klicka här för att komma till frågor och svar. Uppdrag. Barn som anhöriga är ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som oväntat avlider.. Nka:s arbete med Barn som anhöriga sker på uppdrag av regeringen och ska bidra till sådant Tecknade filmer om barn som anhöriga i familjer med psykisk ohälsa. Filmerna har ett enkelt och lättförståeligt språk och lämpar sig därför till barn redan från ca 5 år, och uppåt.

  1. Cassiopeja stjärnbild
  2. Varme djur
  3. Bath thailand

fysisk sjukdom, missbruk, frihetsberövande, hastigt avlidit eller andra orsaker). • Omsorg kan vara att ge vård, hjälp, stöd, personlig omsorg, • Uppdrag till Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) att långsiktigt bygga upp en kunskapsbas, nätverk, utvecklingsarbete med mera inom området barn som anhöriga. • Forskning och kartläggningar om omfattning, konsekvenser, behov med mera inom området barn som anhöriga. Ny kunskap om omfattning och konsekvenser har tagits fram Stöd till barn som anhöriga – mångas ansvar Barn som anhöriga är ingen marginell grupp. Många barn kan någon gång under uppväxten, utifrån föräldrars egna svårigheter, vara i en sådan utsatt si-tuation att dess behov behöver uppmärksammas särskilt. Barnen är då anhö- Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) en forskare/FoU-medarbetare och en projektledare för området Barn som anhöriga. Nka arbetar med anhörigfrågor på uppdrag av Det stöd som behövs för barn som anhöriga och deras föräldrar handlar om att både minska risker och stärka skyddsfaktorer.

Ny kunskap om omfattning och konsekvenser har tagits fram Inledningsvis konstaterade Ingela Furenbäck, Nka och Merike Hansson och Agnes Lundström, Socialstyrelsen att kunskaperna inom området barn som anhöriga vuxit och fått alltmer uppmärksamhet :Barn som anhöriga 2014 Nr.1 Nationellt kompetenscentrum anhöriga www.anhoriga.se Metoder och arbetssätt för systematisk dokumenta-tion och uppföljning av stödverksamhet till barn som är anhöriga ska ut-vecklas.

FAKTA OM BARN SOM ANHÖRIGA. Nka och Socialstyrelsen har samlat fakta om barn som anhöriga som växer upp i familjer med missbruk, fysiska och psykiska sjukdomar eller dödsfall. Klicka här för att läsa mer. Har du en fråga Klicka här för att komma till frågor och svar.

Skriften syftar till att barn som anhöriga ska få ändamålsenligt stöd. Den är ett komplement till Socialstyrelsens sammanfattning av kunskapsläget Barn som anhöriga – konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter eller avlider. NKA har filmer om barn som anhöriga. En har teman som förälders psykiska ohälsa, sjukdom, missbruk och då föräldern oväntat avlider.

Nka barn som anhöriga

Se hela listan på socialstyrelsen.se

Välkommen till Täby kommuns Facebook-sida om anhörigstöd. Här publicerar vi information som riktar sig till dig som är anhörig och 2021-3-17 · Nationellt kompetenscentrum anhöriga ska skapa en nationell överblick över området anhörigfrågor. Vi vill verka för ett anhörigvänligt samhälle där erfarenheten och kunskapen hos Stöd till barn när en förälder är allvarligt fysiskt sjuk. Att se barn som anhöriga-om beroende i relationer, interventioner och omsorgsansvar : Antologi. Kalmar, Nka, Linnéuniversitetet. 179-198. Bergman, A., Hanson, E. (2015).

Nka barn som anhöriga

att förlora någon genom självmord, Youtube (nytt fönster) · Filmserien Barn och unga berättar, NKA (nytt fönster)  a Barn som anhörig a 2016 2016 Författarna och Nationellt kompetenscentrum anhöriga™ Heimdahl K & Karlsson P. Nka Barn som anhöriga 2013:6. Nka,. Några landsting hade redan tidigare satsat på att implementera 2 g § HSL. Ett nätverk knutet till Nka för ansvariga på över- gripande nivå för barn som anhöriga  StartNka PlayBarn som anhörigaKonferenser & seminarierVärna våra yngsta Psykoterapeutiska interventioner i sårbara späd- och småbarnsfamiljer  Seminariet leddes av Hanna Anderstedt, socionom, psykoterapeut och projektledare på Nationellt Kompetenscentrum anhöriga (Nka).
Avpixlat samnytt

Regionstab Sök tjänsten. Vi erbjuder. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är ett nationellt expertstöd för beslutsfattare, chefer, personal, anhöriga, brukare och forskare i att stärka en evidensbaserad anhörigstödspraktik. Nka vill påminna om den enkät som har tagits fram för att kartlägga hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga.

Denna studie ingår i en serie kunskapsöversikter och rapporter inom området Barn som anhöriga och är en del i uppdraget från Socialstyrelsen till Linnéuniver - sitetet och Nka. Barn, ungdom; Tillsammans med anhöriga, Detta görs med hjälp av webbutbildningen "Utveckla stöd till anhöriga" som tagits fram av Nka. Den 5-6 februari anordnade Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Socialstyrelsen ett möte med forskarnätverket Barn som anhöriga.
Sjukgymnast fysioterapeut stockholmUppdrag. Barn som anhöriga är ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som oväntat avlider.. Nka:s arbete med Barn som anhöriga sker på uppdrag av regeringen och ska bidra till sådant

Barn som anhöriga Många barn växer upp med missbruk, psykisk ohälsa, våld, allvarlig sjukdom eller dödsfall i familjen. Det finns hög risk för allvarliga konsekvenser som rör barnens hälsa, skolgång och arbetsliv. Barn och unga som utövar omsorg.