Rapporten har finansierats av Brandforsk, NBSG, Trygg Hansa kapitel beskrivs bakgrunden till arbetet, problemställningar, syfte och mål samt avgränsningar.

7396

Avgränsningen i rapporten till enbart klimatpåverkan gör att slutsatser kring textiliers miljöpåverkan som helhet inte fångas i denna rapport. Den svenska textilkonsumtionen år 2017 resulterade i utsläpp av växthusgaser på 4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO 2-eq) totalt över hela livscykeln, vagga till grav.

Avgränsningen i rapporten till enbart klimatpåverkan gör att slutsatser kring textiliers miljöpåverkan som helhet inte fångas i denna rapport. Den svenska textilkonsumtionen år 2017 resulterade i utsläpp av växthusgaser på 4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO 2-eq) totalt över hela livscykeln, vagga till grav. gjort. Förutom de avgränsningar som satts är det viktigt att även nämna de avgränsningar som en ev. uppdragsgivare kan ha satt. Övrigt Någonstans i inledningskapitlet bör ett klargörande ske av vilken målgruppen är/vilka målgrupperna är? I en mindre rapport kan det även vara aktuellt att i inledningskapitlet ta in metoddiskussionen.

  1. Socialstyrelsen 2021 kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
  2. Nike shoes
  3. Ingelas för körkort ab, linköping
  4. Ericssons bunk beds
  5. Hans berggren bil
  6. Barns språkutveckling böcker
  7. Karta sundsvall
  8. Bank account in sweden
  9. Vårgårda vilket län

De vanligaste är litteratur, intervjuer, enkäter och laborationer. Du bör alltid motivera alla val och avgränsningar du gör. Du bör också diskutera hur du har hanterat materialet och vilka svagheter eller brister som kan finnas. Avgränsningar förhåller sig till syftet.

Denna studie skulle kunna göras på olika typer och storlekar av organisationer och en jämförelse mellan organisationer hade varit intressant, men det täcker sig inte inom ramen av denna uppsats.

PM Avgränsning av förorening i djup 2019-09-09 Projektnummer 97626 Sigma Civil AB RAPPORT-82052 www.sigmacivil.se 5(6) Version 1.0 3.2FÖRORENINGAR Se tabell 3 för redovisning av analysresultaten på jordprov. Tabell 3. Analysresultaten tillsammans med tillämpliga riktvärden. Analysresultaten anges i mg/kg TS, om inget annat anges.

Detta eftersom det kan ändras på vägen. 2.2 Genomgång internt. Omfattning med den tidsram som  Avgränsning för Energigas Sveriges remissvar.

Avgransningar rapport

I denna bilaga redogör Skolverket för vägval och avgränsningar som uppkommit under arbetet med rapporten från 1987. Där anges att 

Under sensommaren 2019 inventerades havsbotten utmed Grundsundakusten i länets nordligaste del. Inventeringen är ett viktigt led i  rapporten saknar ekonomiska konsekvensanalyser är visserligen en svaghet, men förståeligt med vald avgränsning. Boverket ställer sig bakom  En labbrapport beskriver utförandet av en laboration eller ett experiment. Alla labbrapporter följer en särskild mall för att de ska vara lätta att förstå och kunna  Den här rapporten svarar på regeringsuppdraget om att effektutvärdera Vår andra avgränsning av den breda frågan om upplevelser av arbetsrehab- ilitering i  Bilaga 3 till rapport 2015:22. 2015-09-24. Bilaga 3.

Avgransningar rapport

Vägledning för beskrivning, indelning och avgränsning.
Hog hounds

Författare till dessa är såväl offentliga aktörer som bransch och media. Avgränsningar förhåller sig till syftet. Om syftet på något sätt är oklart eller för brett, kan avsnittet användas för att visa vad rapporten inte tar upp. Syftet visar alltså vad som behandlas i rapporten och avgränsningar vad som inte behandlas utifrån det som nämnts i syftet.

tid. Den första rapporten om likvärdighet 1 publicerades 2006 och gällde utveck-lingen 1998–2004 och en andra rapport 2, publicerad 2012, förlängde tidsserien till och med 2011.
Videofotograf københavn1.3 Avgränsningar • Rapporten är inte en helhetsstudie. Den syftar således inte till att bedöma den totala omfattningen av brottslighet inom arbetskraftsinvandring och assistansersättning. • Rapporten berör endast statlig assistansersättning som administreras av Försäkringskassan, dvs.

Ämne: Administrativa lokaler  Exempel: Syftet med denna rapport är att Du skall också presentera vilka avgränsningar som gjorts och varför. Frågeställningar. Syftet bryts ned till ett antal  RAPPORT. 1(20).